Vurdering af andelsbolig

Vurdering af andelsbolig

Bestil vurderingsmand til udføre en vurdering af andelsbolig

Vi udfører vurdering af andelsbolig i København og omegn til aftalt tid.

Vores opgave er typisk at skabe det nødvendige overblik til at foretage de fornødne og fornuftige beslutninger, i forbindelse med ledelsen af ejendommens drift og vedligehold.

Vurderingsmand til vurdering af andel

Hvorfor få en vurdering af andelsbolig?

Når du skal flytte fra din andelslejlighed, skal du have en andelsvurdering. Kun ved at få foretaget en andelsvurdering af din bolig kan du sælge din andelsbolig til den højeste pris, hvor eventuelle forbedringer bliver lagt oven i andelsprisen, også kaldet andelskronen. Det vil sige, at hvis du har installeret et nyt køkken i din andelsbolig og kan præsentere regninger og fakturaer for det udførte arbejde, vil vurderingsmanden kunne blåstemple dine udgifter i forbindelse med renovering af din lejlighed, så du lovligt kan sælge din andelsbolig ud fra den nye andelsboligvurdering.

Hvordan foregår en andelsvurdering af en uvildig vurderingsmand?

Vores erfarne vurderingsmand gennemgår alle rummene i boligerne og skriver alle forbedringer samt fejl og mangler, som indgår i den samlede andelsvurdering. Fordi vurderingsrapporten udføres af en uvildig, har vi pligt til at gå alle rum igennem. Det betyder, at alle rum skal gennemgås og vurderes, da der skal udføres en komplet vurdering af andelsboligen.

 

I nogle tilfælde, som eksempelvis i vådrumsbesigtigelse eller anden teknisk gennemgang, kan vurderingsmanden vurdere enkelte rum og elementer, som dog ikke kan benyttes som en vurderingsrapport.

 

Inden inspektionen har du og den uvildige vurderingsmand en samtale om lejligheden og de ting, der er blevet lavet. Selve vurderingen sker på baggrund af fremlagte beviser på forbedringer, kvalificeret skøn, stand og retningslinjerne anført i ABF Håndbogens kapitel E.

 

En gennemgang af en lejlighed, der kan være belæg for en andelsrapport, tager 60 til 90 minutter.

Andelsvurdering

Hvordan kan man bedst forberede sig til en vurdering af andelsbolig?

Hold lejligheden ryddet og få den til at fremstå i sit bedste lys. Men det vigtigste er, at du har fundet alle kvitteringer, fakturaer og beviser på andre investeringer i lejligheden klar.

Hav dem gerne printet ud for nemhedens skyld.

 

Kan man godt  risikere at få en lavere vurdering af sin andelsbolig?

Ja, det kan man. Hvis din andelsbolig bliver vurderet til at være i dårligere stand end gennemsnittet, kan du risikere, at vurderingsmanden vurderer din lejlighed lavere end andelskronen. Det er dog sjældent, det sker, da det skal være nogle større skader og direkte misvedligeholdelse, der resulterer i, at din andelsbolig bliver vurderet lavere end andelsprisen.

 

Hvad er en andelsvurdering baseret på?

Udover førnævnte punkter ser man også på andelsboligens beliggenhed, boligens størrelse og andelsforeningens økonomiske situation.

Hvorfor få John Bergelin A/S – Rådgivende arkitekter og bygningskonstruktører til at udføre din andelsvurdering?

Et godt værktøj til at skabe dette overblik er en gennemgang af ejendommen med en fagligt kompetent bygnings sagkyndig, en tilstandsrapport samt en grundig gennemgang af rapporten med den bygningssagkyndige. Dette mener vi kan være med til at hjælpe bestyrelsen med at styre og planlægge fremtidige vedligeholdelses og forbedringsarbejder.

 

Det der sker når vi udfærdiger en tilstandsrapport over ejendommen er at vi indledningsvis gennemser det materiale der måtte ligge over ejendommen allerede. BBR-ejermeddelelse, tegninger fra bygningernes opførelse og eventuel senere ombygning, tidligere rapporter, TV-inspektioner af kloak, EMO-rapporter, gamle VKO-rapporter, varmesynsrapporter osv. Eventuelt tager vi selv på kommunen og ser arkivmaterialet igennem, og bestiller tryk af de tegninger der skal bruges. Ved samme lejlighed kan bestyrelsen også få en kopi, der kan være med til at danne overblik over ejendommen.

 

Herefter gennemgår vores tekniker ejendommen med samtlige fællesarealer, varmecentral, vaskeri mv. samt et udsnit af lejlighederne. Hvis der er særlige problem områder som bestyrelsen har kendskab til bør vi selvfølgelig også besigtige disse. Et bestyrelsesmedlem eller varmemester deltager i besigtigelsen bl.a. også for at få de ”dagligdags” problemer belyst.

Vurdering af andelsbolig

Besigtigelsen danner grundlag for rapporten der dels vil omhandle de emner bestyrelsen ønsker belyst og dels de områder vi som teknikere via vores erfaring vil fremhæve.  Bestyrelsen er således med til fra starten at være medbestemmende til at vælge de emner rapporten kommer til at omhandle.

 

På baggrund af besigtigelsen og de øvrige oplysninger udarbejder vores tekniker rappor-ten der fremsendes til bestyrelsen.  Rapporten omhandler en konstatering af det besigtigede og vurdering af samme. Herefter fremkommer der forslag til udbedring, vedligeholdelse og/eller modernisering af ejendommen. Eventuelle alternative løsningsmodeller beskrives ligeledes. Alle forslag prioriteres ud fra et byggeteknisk og arkitektonisk synspunkt og de økonomiske konsekvenser klarlægges med overslagsmæssig prissætning. I tilfælde af foranstaltninger der medfører  besparelse indgår en rentabilitetsberegning som en naturlig del af rapporten.

 

Rapporten fremlægges og gennemgås af teknikeren på et bestyrelsesmøde og såfremt der stilles forslag fra rapporten til generalforsamling, deltager teknikeren ligeledes gerne i denne, for understøttelse af forslaget og grundig besvarelse af samtlige de byggetekniske spørgsmål der måtte være.

 

Når forslaget bliver vedtaget har vi det bedste grundlag for den videre projektering, og er således klar til at starte op med det samme.

 

Ligeledes har bestyrelsen nu et værktøj til planlægning af den videre vedligeholdel-se/forbedring af ejendommen i årene fremover.

Vurderingsmand til andelsbolig offentlig vurdering

Få vurderet din andelsbolig hurtig, effektivt og præcist.

En gennemsnitlig gennemgang af en andelslejlighed tager mellem 60-90 minutter.

Kontakt os, og så besvarerer vi gerne dine spørgsmål i forbindelse med at få en offentlig vurdering af din andelsbolig.